Rainbow Dinner

Generelle forretningsbetingelser

 1. Anvendelse
  Følgende betingelser er gældende for alle kunder, der benytter enhver form for service eller et af de produkter Rainbow Dinner ApS (herefter benævnt Rainbow Dinner) tilbyder.

   

 2. Aftale
  En aftale om bestilling af en service eller et produkt, herefter samlet benævnt ydelser fra Rainbow Dinner, indgås ved bestilling på webshop eller ved indgåelse af skriftlig aftale. Rainbow Dinner forbeholder sig retten til at sælge sine produkter i løssalg, hvorved handlen stadig er underlagt nærværende bestemmelser, vilkår samt rettigheder for kunden.

   

 3. Rettigheder
  Rainbow Dinner har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til websites, sociale medier, web-dokumenter, filer, grafik, advarsler, nyhedsbreve mm., som er udarbejdet af Rainbow Dinner. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte. Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst eller kopiering af ovenstående materiale eller dele heraf er forbudt og kan retsforfølges. Ønskes anvendelse af ovenstående kan det ske med skriftlig tilladelse og med kildeangivelse.

   

 4. Erstatning
  Kundens brug af ydelsen sker i enhver henseende på eget ansvar. Rainbow Dinner er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra Rainbow Dinners side. Rainbow Dinners erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter ved tab af data, ikke erstattes. Rainbow Dinner er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en ydelse skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som Rainbow Dinner ikke er ansvarlig for. Rainbow Dinner er desuden ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens anvendelse af resultater fra ydelsen. Rainbow Dinner’ samlede erstatningspligt udgør maksimalt betaling vedrørende den ydelse, der har givet anledning til tabet.

   

 5. Produktansvar
  Rainbow Dinner er ansvarlig for produktskade forvoldt af Rainbow Dinners ydelser. Rainbow Dinner er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter ved tab af data, samt skade der af ydelsen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Rainbow Dinner eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

   

 6. Underleverandører
  Rainbow Dinner forbeholder sig ret til, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

   

 7. Lovvalg og værneting
  Disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og enhver retlig tvist mellem dig og Rainbow Dinner skal afgøres ved danske domstole.

 8. Force majeure
  Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for forhold, der ligger udenfor deres kontrol og som derfor ved aftalens indgåelse ikke kunne været taget i betragtning, ej heller kunne have undgået eller overvundet. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest tre (3) kalenderdage efter, at force majeure er indtrådt.

   

 9. Varsling af ændringer
  De generelle forretningsbetingelser for Rainbow Dinner kan ændres uden varsel, dog aldrig med tilbagevirkende kraft, hvorfor et køb hos Rainbow Dinner vil være underlagt de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, som accepteres af kunden i forbindelse med købet.

Rainbow Dinner ApS, København, 20. april 2022.

Dette website bruger cookies. Ved at bruge sitet, accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere

da_DKDansk